ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត Reefer

 • 20kVA/25kVA/ Perkins/ yanmar/ Yangdong engine Reefer Genset សម្រាប់ Reefer Container Shipping Power Supply 50Hz/60Hz

  20kVA/25kVA/ Perkins/ yanmar/ Yangdong engine Reefer Genset សម្រាប់ Reefer Container Shipping Power Supply 50Hz/60Hz

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • Clip-on 16kw/25kVA 350L 80hours ម៉ោងធ្វើការ 3phase Reefer Container Top Mounted Diesel Power Genset Genset

  Clip-on 16kw/25kVA 350L 80hours ម៉ោងធ្វើការ 3phase Reefer Container Top Mounted Diesel Power Genset Genset

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • Under-slung/Clip-on Origial Isuzu Engine Reefer Container Genset 16kw 20kVA 3phase 50/60Hz

  Under-slung/Clip-on Origial Isuzu Engine Reefer Container Genset 16kw 20kVA 3phase 50/60Hz

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • ម៉ាស៊ីន 15kw Yanmar Clip-on Diesel Genset Undermount Reefer Underslung Generator Set

  ម៉ាស៊ីន 15kw Yanmar Clip-on Diesel Genset Undermount Reefer Underslung Generator Set

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • ម៉ាស៊ីន Undermount Perkins Reefer Generator Genset 20kVA/16kW សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងទូរទឹកកក

  ម៉ាស៊ីន Undermount Perkins Reefer Generator Genset 20kVA/16kW សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងទូរទឹកកក

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • 20kVA/16kW Yanmar/ perkins/ isuzu engine Clip-on Genset Carrier Truck Genset for Reefer Container Light Truck ម៉ាស៊ីនភ្លើងទូរទឹកកក

  20kVA/16kW Yanmar/ perkins/ isuzu engine Clip-on Genset Carrier Truck Genset for Reefer Container Light Truck ម៉ាស៊ីនភ្លើងទូរទឹកកក

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • ភស្តុភារដែលបានប្រើ Water-Cooled Perkins/ China engine16kw / 20kVA Clip-on / Under-slung Reefer Container Genset តួបីដំណាក់កាល Mount Genset

  ភស្តុភារដែលបានប្រើ Water-Cooled Perkins/ China engine16kw / 20kVA Clip-on / Under-slung Reefer Container Genset តួបីដំណាក់កាល Mount Genset

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • Clip-on/Under-slung China engine Diesel Reefer Container Generator for Logistics Express

  Clip-on/Under-slung China engine Diesel Reefer Container Generator for Logistics Express

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្គត់ផ្គង់នៅក្រោមស្លែង / Clip-on Reefer Container Isuzu/Yangdong Generator 20kVA / 16kw សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទីផ្សារហ្វីលីពីន

  ក្រុមហ៊ុនផលិតផ្គត់ផ្គង់នៅក្រោមស្លែង / Clip-on Reefer Container Isuzu/Yangdong Generator 20kVA / 16kw សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទីផ្សារហ្វីលីពីន

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...
 • Clip-on Reefer Container Generator Perkins/Yanmar/ China engine for 16kw/20kVA Three Phase Water-Cooled

  Clip-on Reefer Container Generator Perkins/Yanmar/ China engine for 16kw/20kVA Three Phase Water-Cooled

  ប៉ារ៉ាម៉ែត្រផលិតផលដែលបានវាយតម្លៃថាមពល 16kW/20kVA ថាមពលរង់ចាំ 18kW/22kVA ថាមពលអតិបរមា 20kw ប្រេកង់ 50/60Hz ដំណាក់កាលទី 3 ប្រើប្រភេទ Clip នៅលើកត្តាដំណាក់កាល 0.8 វ៉ុល 200-480 ជម្រើសម៉ាកម៉ាស៊ីន Perkins/Yanmar/Isuzu/Yangdong5 Alternator Controller ម៉ាក Deepro35 ពេលវេលាធ្វើការ 80 ម៉ោង វ៉ុលត្រួតពិនិត្យ 24V កញ្ចប់ផ្លាស្ទិចទន់ លក្ខណៈបច្ចេកទេសស្តង់ដារ ម៉ាកយីហោ Sorotec ប្រភពដើម Main Land, China Product Display Factory Case FAQ...